SLIDER TZEST

Svjetski kongres poduzetnika

Sjeverna Makedonija, Skoplje, 16. – 19. 10. 2019.

The world Congress of Entrepreneurs

Hrvatska, North Macedonia, Skopje, October 16. – 19. 2019.

Svjetski kongres poduzetnika

Sjeverna Makedonija, Skoplje, 16. – 19. 10. 2019.

The world Congress of Entrepreneurs

North Macedonia, Skopje, October 16. – 19. 2019.

Mi razvijamo zajednicu

Svakoj odgovornoj državi, razvoj poduzetništva je stalni prioritet!

Kočo Angjushev, Vlada  Republike Sjeverne Makedonije

We are developing the community

Every responsible country, development of entrepreneurship is a constant priority!

Koco Angjushev, Government of the Republic of North Macedonia

Poduzetnici stvaraju odgovornost

Poduzetnici su vizionari i odgovorni lideri sutrašnjice.

Danela Arsovska, Savez Privrednih Komora Sjeverne Makedonije

Entrepreneurs are developing the responsibility

Entrepreneurs are visionaries and responsible leaders of tomorrow.

Danela Arsovska, North Macedonian Chambers of Commerce

Mi gradimo

Poduzetništvo je temelj razvoja zajednice a poduzetnici su njeni graditelji.

Branko Roglić, ORBICO GRUPA, Hrvatska

We build

Entrepreneurship is the foundation of community development and entrepreneurs are its builders.

Branko Roglić, ORBICO GROUP, Croatia

Mi stvaramo bolji svijet

Svjetski kongres poduzetnika nema namjeru mijenjati svijet, ali ima namjeru i potrebu doprinijeti mijenjanju svijeta – nabolje !

Dragoljub Vukadinović, METALAC GRUPA, Srbija

We make better World

The World Congress of Entrepreneurs does not intend to change the world but has the intention and need to contribute to changing the world – for better !

Dragoljub Vukadinović, METALAC GROUP, Serbia

Mi razvijamo

Poduzetništvo ima nemjerljiv značaj za ekonomski i sveukupan društveni razvoj.

Ante Vlahović, ADRIS GRUPA, Hrvatska

We develop

Entrepreneurship has immense significance for economic and overall development.

Ante Vlahović, ADRIS GROUP, Croatia

Mi generiramo blagostanje

Poduzetništvo je nezamjenljiv generator društvenog blagostanja.

Snježana Kopruner, TMT, Bosna i Hercegovina

We generate social well-being

Entrepreneurship is an irreplaceable generator of social welfare.

Snježana Kopruner, TMT, Bosnia and Herzegovina

Mi generiramo nove prilike

Poduzetništvo je nezamjenljiv generator novih prilika.

Biljana Jovanović, LUNA, Srbija

We generate new opportunities

Entrepreneurship is an irreplaceable generator of new opportunities.

Biljana Jovanović, LUNA, Serbia

Mi pokrećemo društvo

Poduzetništvo pokreće društvo. Ono doprinosi njegovoj dinamičnosti.

Tanja Skaza, SKAZA, Slovenija

We move society forward

Entrepreneurship moves society forward. It contributes to social dynamism.

Tanja Skaza, SKAZA, Slovenia

Mi stvaramo povijest

Samo oni koji se odvaže stvaraju povijest !

Svetozar Janevski, TIKVEŠ, Makedonija

We make history

Only those who dare, make history !

Svetozar Janevski, TIKVEŠ, Macedonia

Mi zapošljavamo

Poduzetništvo kreira nova radna mjesta i generira zapošljavanje.

Bernarda Cecelja, BERNARDA, Hrvatska

We employ

Entrepreneurship creates new jobs and generates employment.

Bernarda Cecelja, BERNARDA, Croatia

Mi donosimo prosperitet

Poduzetnici i poslodavci su zaslužni da imamo fondove, da razvijamo kulturu, sport, zdravstvo,  obrazovanje,  nauku…

Svetlana Vuksanović, UNIJA POSLODAVACA
CRNE GORE, Crna Gora

We bring prosperity

Owing to entrepreneurs and employers, we have funds and develop culture, sports, health system, education and science.

Svetlana Vuksanović, EMPLOYERS FEDERATION, Montenegro

Mi stvaramo

Poduzetništvo predstavlja snažnu polugu stvaralačkog angažmana čovjeka.

Mila Litvinjenko, AURA, Srbija

We create

Entrepreneurship is a strong lever for human creative engagement.

Mila Litvinjenko, AURA, Serbia

Mi integriramo

Poduzetništvo spaja kreativnost i rad u sinergiju kojom se menja svet.

 

Dr. Sanja Popović Pantić

UDRUŽENJE POSLOVNIH ŽENA SRBIJE, Srbija

We integrate

Entrepreneurship joins creativity and work in synergy that changes the world.

 

Dr. Sanja Popović Pantić

ASSOCIATION OF BUSINESS WOMEN IN SERBIA, Serbia

Mi donosimo nadu

Uspješno poduzetništvo je put od neuspjeha,
preko uspjeha, do neuspjeha – bez gubljenja entuzijazma.

 

Vinko M. Ćuro, MEF Perspektive, Hrvatska

We bring hope

Successful entrepreneurship is the path from failure,
through success, to failure – without loosing the enthusiasm.

 

Vinko M. Ćuro, IEF Perspektive, Croatia

Mi živimo poslovne izazove

Za birokratski duh poslovni izazovi su svakodnevna gnjavaža. Za poduzetnički duh oni čine život interesantnim, a njihovo rješavanje čini poslovni život smislenim.

 

Prof. dr. sc. Velimir Srića, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

We live business challenges

For a bureaucrat, business challenges are a nuisance. For an entrepreneur, they are what makes life interesting and overcoming them is what makes life meaningful.

 

Prof. dr. sc. Velimir Srića, University of Zagreb, Croatia

Mi donosimo odluke

Uspješno poduzeće je dokaz da poduzetnici donose hrabre odluke.

 

Luka Burilović, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska

We make decisions

Successful company is the proof that entrepreneurs bring brave decisions.

 

Luka Burilović, Croatian Chamber of Economy, Croatia

Mi obrazujemo

Mladi, obrazovani za potrebe tržišta, garancija su razvoja poduzetništva za 21. stoljeće.

 

Stjepan Šafran, Metal Product, Hrvatska

We educate

Young people, educated for market needs, are the guarantee for entrepreneurship development for 21st century.

 

Stjepan Šafran, Metal Product, Croatia

Mi razvijamo

Razvoj je ovisan o stepenu razvoja poduzetništva, a ne o namjerama Države.

 

Prof. dr. emeritus Slavica Singer, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska

We develop

Society development is dependent on entrepreneurship development degree,
not on State’s intentions.

 

Ph. D. Em. Slavica Singer, University of Osijek, Croatia

Mi stvaramo ponudu

Poduzetništvo je jedan od ključnih čimbenika koji stvaraju turističku ponudu.

 

Martina Bienenfield, Turistička zajednica Grada Zagreba, Hrvatska

We create the offer

Entrepreneurship is one of the key factors that create tourist offer.

 

Martina Bienenfield, Zagreb Tourist Board, Croatia

Mi unaprjeđujemo

Poduzetničkim pothvatima, poduzetnici unaprjeđuju sve segmente društva.

 

Prof. dr. sc. Siniša Zarić, Sveučilište u Beogradu, Srbija

We improver

By entrepreneurial ventures, entrepreneurs improve all segments of the society.

 

Ph. D. Siniša Zarić, University of Beograd, Serbia