U cilju revitalizacije suvremene ekonomske misli, na inicijativu „PROMO International“ Grupe, grupa istaknutih ekonomskih eksperata, poduzetnika, menadžera i političara, podržana od nevladinih i međunarodnih organizacija: Agencije „TALDI“ Tuzla, Centra za menadžment i informacione tehnologije – MIT Centar Sarajevo, USAID-a, Evropske komisije…, osnovala je krajem 1997. godine u Tuzli Međunarodni poslovni forum „PERSPEKTIVE“. Stav osnivača je bio da se kvalitetnim raspravama i stručnim ukazivanjem na ekonomske probleme, najviše može pomoći pri njihovom rješavanju. To ujedno jeste i najkvalitetniji način pružanja doprinosa razvoju ekonomije u regionu.Ovaj stav prihvaćen je od članova kao dugoročna misija Foruma.Svoju misiju Međunarodni ekonomski forum „PERSPEKTIVE“ provodi organizirajući na visokom nivouposlovne skupove kongresnog i edukacijskog karaktera predstavnika poslovne i akademske zajednice, organa vlasti, međunarodnih organizacija i medija. Konkretne značajnije aktivnosti koje se danas provode su: redovna Godišnja konferencija Foruma (učestvuju članovi Foruma i drugi zainteresirani); Savjetovanje ekonomista i menadžera Bosne i Hercegovine (učestvuju predstavnici vlada, akademske i poslovne zajednice); Regionalni ekonomski forum zemalja članica Centralnoevropske zone slobodne trgovine „CEFTA“; CBF – Croatia Business Forum,oposebne konferencije posvećene informacijsko – komunikacijskim tehnologijama; Regionalni summit poduzetnika;otematski okrugli stolovi, oseminari, oposlovni konsalting a od 2011. godine orazličiti marketing projekti i oorganizacija sajamskih manifestacija – u funkciji pružanja doprinosa razvoju ekonomije u regionu. Do danas, Međunarodni ekonomski forum „PERSPEKTIVE“, kao član „PROMO International“ grupe odgovoran za kongresne aktivnosti i poslovnu edukaciju, kontinuirano djeluje već više od 18godina s ciljem razmjene informacija te razmatranja pravaca i mogućnosti revitalizacije regionalne ekonomije. U 17 godina djelovanja realizirano je preko 120 značajnijih aktivnosti u kojima je sudjelovalo preko 10.000 sudionika. Danas (IX. 2015.) Međunarodni ekonomski forum „PERSPEKTIVE“ ima 1.068 članovau 7 zemaljaSrednje i Jugoistočne Europe.