Poziv za sudjelovanje u Projektu „2017. – GODINA PODUZETNIŠTVA U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPI“

Ideje i akcije poduzetnika predstavljaju temeljni generator svakog ekonomskog razvoja, pri čemu se nesebično i vizionarski stvara okvir za sveukupan društveni napredak i socijalnu stabilnost. Poduzetništvo je jedini poznati put razvoja i boljitka. Njegov duh stvorio je sve ono u svijetu što znamo kao dobro i napredno.

Inicijativu MEF „PERSPEKTIVE“ da se 2017. godina proglasi Godinom poduzetništva u srednjoj i jugoistočnoj Europi, podržalo je, u ožujku 2016. godine u Dubrovniku, više od dvije stotine sudionika Regionalnog summita poduzetnika „300 NAJBOLJIH“ iz 11 zemalja (Austrija, BiH, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Norveška, Njemačka, Slovenija, Srbija i Švicarska). U međuvremenu, inicijativu su podržali i deseci drugih organizacija koje su sudjelovale u kreiranju Projekta „2017. – Godina poduzetništva u srednjoj i jugoistočnoj Europi“.

Na razmeđi svijetova i kultura, u trenucima dvojbe i upitanosti kako dalje, valja se uvijek podsjetiti šta je to što je do sada valjalo, što je bilo zalogom napretka? Poduzetništvo, poduzetnički duh i osobna inicijativa, stalna posvećenost poslu i obrtu, stvorilo je naše društvo, omogućujući rad, prihvatanje i integritet svakome. Uvijek iznova valja isticati značaj toga, stalno objašnjavati i podsjećati da je poduzetništvo jedina poznata budućnost.

Poštovani, ovom prilikom pozivamo vas da budete dio Projekta „2017. – Godina poduzetništva“ kreiranjem i realiziranjem različitih sadržaja i aktivnosti.

Poziv za sudjelovanje u Projektu „2017. – GODINA PODUZETNIŠTVA U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPI“ – PDF

 

Invitation to participation in the Project “2017 – A YEAR OF ENTREPRENEURSHIP IN CENTRAL AND SOUTH-EAST EUROPE“

Ideas and actions of entrepreneurs are the basic generator of every economic development, whereby the framework for overall societal progress and social stability is created in selfless and visionary way. Entrepreneurship is the only known path for development and prosperity. Entrepreneurial spirit created everything in the world that we know as good and advanced.

The initiative of IEF “PERSPEKTIVE” to proclaim 2017 for the Year of entrepreneurship in Central and South-East Europe was supported in March 2016 by more than 200 participants of the Regional Summit of Entrepreneurs “300 NAJBOLJIH” from 11 countries (Austria, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Croatia, Kosovo, Macedonia, Norway, Germany, Slovenia, Serbia and Switzerland). In the meantime, the initiative got support from tens of other organisations that took part in creation of the project “2017 – the Year of Entrepreneurship in Central and South-East Europe”.

At the crossroads of worlds and cultures, in times of dilemmas and questioning how to proceed further, it is valuable to remind ourselves what has been good so far and what has been the pledge of progress. Entrepreneurship, entrepreneurial spirit and personal initiative, permanent commitment to work and business created our society by ensuring work, acceptance and integrity to everyone. It is always worth highlighting the importance of it all over again, repeatedly explaining and reminding that entrepreneurship is the only certain future.

Dear Sir/Madam, we hereby invite you to become a part of the project “2017 – the Year of Entrepreneurship” by creating and realising various contents and activities.

Invitation to participation in the Project “2017 – A YEAR OF ENTREPRENEURSHIP IN CENTRAL AND SOUTH-EAST EUROPE“ – PDF

 

MOGUĆNOSTI NACIONALNOG SUDJELOVANJA u Programu2017. – Godina poduzetništva u srednjoj i jugoistočnoj Europite naSvjetskom kongresu poduzetnika“, u Zagrebu, od 23. do 26. 05. 2018.

Na III Regionalnom summitu poduzetnika srednje i jugoistočne Europe „300 NAJBOLJIH“, održanom u Dubrovniku početkom 2016. godine, više od 200 sudionika iz 11 zemalja (Austrija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Norveška, Njemačka, Srbija, Slovenija i Švicarska) podržalo je dvije inicijative Međunarodnog ekonomskog foruma „PERSPEKTIVE“ (dalje: MEF PERSPEKTIVE) važne za budućnost i razvoj poduzetništva:

  1.  Da se 2017. godina proglasi i obilježi kao GODINA PODUZETNIŠTVA U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPI (dalje: 2017-GP) i
  2. Da se u proljeće 2018. godine u Hrvatskoj organizira SVJETSKI KONGRES PODUZETNIKA (dalje: SKP 2018) .

 

Globalni problemi današnjice (ratovi, siromaštvo, terorizam, ugrožavanje planete) te zalaganje za ravnomjeran, ravnopravan i uravnotežen razvoj, temeljni su lajtmotiv organiziranja projekata „2017–GP“ i „SKP 2018“.

Svjetski kongres poduzetnika nema namjeru mijenjati svijet, ali ima namjeru i potrebu doprinijeti mijenjanju svijeta – nabolje! Svjetski kongres poduzetnika želi zajednicu nadahnuti na dobra djela! Stoga je tema SKP 2018: „PODUZETNIŠTVO: LJUDI. SURADNJA. RAZVOJ. SIGURNOST“. Opći cilj Svjetskog kongresa poduzetnika je: promocija značaja, svrhe i kulture poduzetništva.

MOGUĆNOSTI NACIONALNOG SUDJELOVANJA u Programu „2017. – Godina poduzetništva u srednjoj i jugoistočnoj Europi“ te na „Svjetskom kongresu poduzetnika“ – PDF

 

POSSIBILITIES OF NATIONAL PARTICIPATION  in the Programme 2017 – the Year of Entrepreneurship in Central and South-East Europe”and “The World Congress of Entrepreneurs “ in Zagreb, from 23th to 26th May 2018

At III Regional Summit of Entrepreneurs of Central and South-East Europe “300 NAJBOLJIH” that took place in Dubrovnik in early 2016, more than 200 participants from 11 countries (Austria, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Croatia, Kosovo, Macedonia, Norway, Germany, Serbia, Slovenia and Switzerland) supported two initiatives of International Economic Forum “PERSPEKTIVE” (hereinafter referred to as: IEF PERSPEKTIVE) important for the future and development of entrepreneurship:

  1. To proclaim and mark 2017 as THE YEAR OF ENTREPRENEURSHIP IN CENTRAL AND SOUTH-EAST EUROPE (hereinafter: 2017–YE)  and
  2. To organise the WORLD CONGRESS OF ENTREPRENEURS (hereinafter: WCE) in spring 2018 in Croatia.

 

Global problems of today (wars, poverty, terrorism, numerous threats to planet), and advocating for steady, equal and balanced development, are the basic leitmotif for organisation of the projects 2017-YE and WCE 2018. 

The World Congress of Entrepreneurs does not intend to change the world but has the intention and need to contribute to changing the world – for better! The World Congress of Entrepreneurs wants to inspire the community to do good deeds! It is why the theme of the Congress is: “ENTREPRENEURSHIP: PEOPLE. COOPERATION. DEVELOPMENT. SECURITY.” General objective of the World Congress of Entrepreneurs is: promotion of significance, purpose and culture of entrepreneurship.

POSSIBILITIES OF NATIONAL PARTICIPATION in the Programme “2017 – the Year of Entrepreneurship in Central and South-East Europe” and “The World Congress of Entrepreneurs“ – PDF